Podmínky užití pro uživatele

Zkrácené podmínky užití pro uživatele

 1. Co jsou Podmínky?

  Podmínky jsou pravidla určená osobám užívajícím Elektronické systémy (zejména www.jobote.com, www.jobote.cz, nebo Aplikaci LMC - viz. 2.1.1. Podmínek), tj. Uživatelům (viz. 2.1.4 - tedy Uchazečům o Pracovní pozici a Doporučovatelůme vhodných Uchazečů o Pracovní pozici), kterými se řídí práva a povinnosti mezi Uživateli a  společností LMC (a výjimečně mezi Uživateli a Klientem).

 2. Jak se zaregistrovat?

  Uživatel se může registrovat v Elektronických systémech vytvořením svého Účtu, což mu umožní využívat Služeb společnosti LMC (zejména tedy možnost doporučovat Uchazeče na Pracovní pozice nebo se sám o Pracovní pozice ucházet).

 3. Jaká jsou základní práva a povinnosti Uživatele

  • Uživatel je povinen se registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a mít pouze jeden osobní Účet.
  • Uživatel je oprávněn kdykoli svůj Účet kdykoli bezplatně zrušit (viz 3.3 a 6.3 Podmínek).
  • Uživatel je povinen dodržovat podmínky užívání Elektronických systémů (podrobněji viz. čl. 4 Podmínek).
  • Uživatel je odpovědný za obsah informací, které ukládá do Elektronických systémů.
  • Uživatel je povinen dodržovat autorská práva a práva k ochranným známkám v souladu s ustanovením čl. 11 Podmínek.
  • Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů dle ustanovení čl. 13 Podmínek.
 4. Jaká jsou základní práva a povinnosti LMC?

  • LMC má právo další Účty stejné osoby bez upozornění odstranit (podrobněji viz. odst. 3.5 Podmínek).
  • LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, a to za podmínek uvedených v ustanoveních 4.5 a 6;
  • Bude-li naplněna některá z podmínek uvedených v odst.4.6 Podmínek má LMC právo zamezit užívání Elektronických systémů Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), a to všemi dostupnými technickými a právními prostředky.
  • Za podmínek uvedených v čl. 9 Podmínek má LMC právo užívat ve svých Elektronických systémech cookies.
 5. Jak získat Odměnu za doporučení Uchazeče?

  Pokud má Uživatel zájem doporučit Uchazeče na určitou Pracovní pozici, musí být zaregistrován v Elektronickém systému (viz bod 2) výše) a zaslat unikátní link vygenerovaný Elektronickým systémem Uchazeči. Tímto jednáním Uživatel akceptuje Podmínky.

  Odměnu je možné obdržet pouze za doporučení Pracovní pozice uvedené v seznamu Pracovních pozic se záložkou „Získej odměnu“. Odměnu získá Externí doporučovatel, pokud bude jím doporučený Uchazeč, který zareaguje na unikátní link zaslaný Externím doporučovatelem, přijat do pracovního nebo jiného obdobného smluvního vztahu s Klientem (Obecná podmínka vzniku nároku na vyplacení odměny viz 8.5.2 Podmínek) a pokud budou splněny další podmínky uvozené symbolem „i“ uvedené u konkrétní Pracovní pozice (Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny viz 8.5.3 Podmínek). V okamžiku splnění Obecné i Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny, vzniká Externímu doporučovateli nárok na vyplacení Odměny.

 6. Kdy a jak bude Odměna za doporučení Uchazeče vyplacena?

  Odměna ve výši stanovené pro doporučovanou Pracovní pozici je splatná do 30 dní od okamžiku, kdy Externímu doporučovateli vznikne nárok na její výplatu. Odměna bude uhrazena na účet Externího doporučovatele, který uvede v Elektronických systémech (při registraci nebo, při vzniku nároku na Odměnu). Externí doporučovatel je odpovědný za úplné a správné uvedení bankovních údajů. Odměnu vyplácí LMC za podmínek uvedených v odst. 8.6 Podmínek; nebo přímo Klient, který Pracovní pozici uveřejnil.

  Práva a povinnosti jednotlivých stran jsou podrobně popsány v níže uvedených Podmínkách. V případě rozporu mezi obsahem Podmínek a odpověďmi v těchto FAQ má přednost obsah Podmínek.

Podmínky užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. závazné pro doporučovatele pracovních pozic a další uživatele

 1. Rozsah použití a účel Podmínek

  1. Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 82484 (dále jen „LMC“ vydává tyto podmínky užívání elektronických systémů LMC ve vztahu k doporučovatelům pracovních pozic uveřejňovaných na elektronických systémech LMC, jakož i ve vztahu k dalším koncovým uživatelům – fyzickým osobám, které nejsou inzerenty pracovních pozic (dále jen “Podmínky”).
  2. Podmínky upravují veškeré vztahy, do nichž LMC vstupuje s fyzickými osobami v souvislosti s doporučováním pracovních pozic uveřejňovaných na elektronických systémech LMC, jakož i dalším užíváním elektronických systémů LMC zejména za účelem nalezení zaměstnání.
  3. Podmínky tvoří část obsahu smlouvy uzavřené mezi LMC a Externím doporučovatelem pracovní pozice, která vzniká způsobem uvedeným v čl. 5 (dále jen „Smlouva“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před Podmínkami.
 2. Definice použitých pojmů

  1. Pojmy použité v textu Podmínek mají následující význam:
   1. Elektronické systémy: Internetové stránky LMC www.jobote.cz a www.jobote.com a případně i počítačové programy vytvořené LMC a určené k užívání ze strany Klientů a Uživatelů.
   2. Aplikace: Elektronický systém ve formě aplikace používané na zařízeních připojených k počítačové síti internet.
   3. Užívání Elektronických systémů: procházení, čtení a zápis do předem vymezených částí Elektronických systémů při využívání Služeb, resp. spuštění Aplikace.
   4. Uživatel: Každá osoba (ať už zaregistrovaná v Elektronických systémech či nikoliv), která používá Elektronické systémy dostupné na počítačové síti internet anebo používající Aplikace. Uživatelem pro účely těchto Podmínek je zejména Uchazeč a Doporučovatel.
   5. Účet: Rozhraní, které vzniká na základě registrace Uživatele v Elektronickém systému, díky kterému má Uživatel možnost využívat dalších Služeb.
   6. Profil: Sada osobních údajů, vzniklá po registraci jejich volitelným vložením ze strany Uživatele, případně doplněná záznamy o aktivitě Uživatele v rámci Elektronických systémů.
   7. Služby: Veškeré služby aktuálně nabízené LMC v rámci konkrétního Elektronického systému Uživatelům.
   8. Klient: Právnická či fyzická osoba, která má v Elektronickém systému vytvořen uživatelský účet určený pro inzerenty Pracovních pozic a nabízí v tomto systému Pracovní pozice a odměny za doporučení Uchazečů Interním a případně i Externím doporučovatelům.
   9. Pracovní pozice: Pracovní nabídka Klienta zadaná Klientem do Elektronického systému a uveřejněná v Elektronickém systému.
   10. Doporučovatel: Interní doporučovatel a/nebo Externí doporučovatel.
   11. Interní doporučovatel: Fyzická osoba, kterou Klient oslovil s nabídkou odměny za doporučení Uchazečů na jeho Pracovní pozice. Zpravidla se jedná o zaměstnance Klienta nebo osobu s Klientem spolupracující. Internímu doporučovateli nevzniká nárok na úhradu odměny podle těchto Podmínek a Smlouvy a nevztahuje se na něj Veřejný příslib. Povinnost vyplatit odměnu Internímu doporučovateli se řídí výlučně zvláštním ujednáním mezi Klientem a Interním doporučovatelem. Mezi LMC a Interním doporučovatelem nevzniká žádný závazek ve vztahu k vyplacení odměny za doporučení Uchazeče. LMC není účastníkem smluvních vztahů mezi Klientem a Uchazečem ani mezi Klientem a Interním doporučovatelem.
   12. Externí doporučovatel: Fyzická osoba, která není v pracovním poměru s Klientem a nemá s Klientem uzavřenou ani žádnou smlouvu, která plní podobný účel jako pracovní smlouva (např. smlouvu o poskytování služeb, příkazní smlouvu apod.) a která doporučila v souladu s těmito Podmínkami Uchazeče na Pracovní pozici Klienta. Podmínky pro vyplacení odměny stanoví Klient společně s LMC a Externí doporučovatel je musí odsouhlasit před doporučením každé Pracovní pozice.
   13. Uchazeč: Fyzická osoba, která má zájem o Pracovní pozici Klienta uveřejněnou v Elektronickém systému a Užívá Elektronický systém.
   14. Veřejný příslib: Klienta ve smyslu § 2884 a násl. občanského zákoníku a blíže definovaný v čl. 8 těchto Podmínek.
 3. Registrace uživatele

  1. Uživatelé jsou povinni se před Užíváním Elektronických systémů zaregistrovat prostřednictvím registračního formuláře dostupného v Elektronických systémech, po vyplnění pravdivých a bezchybných údajů o své osobě. Správné zadání e-mailové adresy Uživatele je nezbytné pro dokončení registrace do Elektronických systémů. Registrace Uživatele je bezplatná.
  2. Registrací Uživatele dojde k vytvoření Účtu a Uživatel tak bude oprávněn k Užívání Elektronických systémů.
  3. Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Elektronických systémů dostupného na internetových stránkách Elektronických systémů. Zrušením Účtu dojde (i) k vymazání Profilu z Elektronických systémů (včetně veškerých vložených informací či dokumentů) a (ii) k automatickému odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného Uživatelem LMC v průběhu registrace; tím není dotčeno právo LMC zpracovávat nadále osobní údaje Uživatele, pokud tak stanoví zákon (např. pro účely vypořádání vzájemných právních vztahů, které zrušením Účtu nezanikly).
  4. Uživatel nesmí nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude heslo obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.
  5. Uživatel je oprávněn registrovat se pouze pod svým vlastním jménem a zadávat do Profilu pouze údaje o své osobě. Každý Uživatel tak může mít pouze jeden aktivní Účet. Pokud LMC či Klient zjistí, že týž člověk provedl registraci pod více jmény, vyhrazuje si LMC právo další Účty stejné osoby bez upozornění odstranit.
  6. Registrace prostřednictvím Aplikace (pokud LMC nabízí Uživatelům Aplikaci k instalaci anebo užívání Aplikace dále podporuje)
   1. Pro registraci prostřednictvím Aplikace platí obdobně čl. 3.13.4 těchto Podmínek, není-li v Aplikaci uvedeno jinak. Smazáním (odinstalováním) Aplikace nedochází ke zrušení Účtu ve smyslu čl. 3.3 těchto Podmínek.
   2. Umožňuje-li Aplikace vytvoření Účtu prostřednictvím propojení s jiným účtem v rámci služeb poskytovaných třetí osobou (např. sociální sítě LinkedIn, Facebook apod.), bere Uživatel na vědomí, že LMC v souladu se zvláštními podmínkami poskytovatele takových služeb získá osobní údaje Uživatele a přenese je do Účtu; Uživatel může tyto údaje později kdykoliv změnit.
   3. V případě přihlašování prostřednictvím propojení s jiným účtem v rámci služeb poskytovaných třetí osobou bere Uživatel na vědomí, že LMC za účelem ověření identity eviduje existenci účtu Uživatele u poskytovatele takových služeb.
 4. Průběh Užívání Elektronických systémů

  1. Užívání některých Služeb je Uživatelům umožněno na základě úspěšné registrace. Takové Služby jsou poskytovány ode dne registrace Uživatele do Elektronického systému po celou dobu existence Účtu.
  2. Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně, pokud nebude výslovně v případě konkrétní Služby ze strany LMC uvedeno jinak.
  3. Po registraci bude Uživatel společností LMC požádán o vytvoření vlastního Profilu, například za účelem jeho prezentace Klientům. Profil se skládá zejména ze základních údajů o Uživateli, údajů o jeho praxi, vzdělání, jazykových schopnostech či získané praxi z kurzů a školení a  v případě Aplikací též z údajů obsahujících geolokační informace v souladu s nastavením příslušné Aplikace. Profil má Klientům poskytovat přehled o nejčastěji poptávaných informacích o Uživateli.
  4. V případě zadávání údajů do Profilu, které se mají zobrazit Klientům oprávněným následně Uživatele kontaktovat s případnou nabídkou zaměstnání, budou tyto informace zobrazeny ve veřejných částech Elektronických systémů nejdéle do pěti hodin po řádném odeslání údajů.
  5. LMC si vyhrazuje právo blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz obsahující výlučně takové údaje, které jsou nepřesné, nesmyslné či nereálné (např. pokud nesouvisejí s hledáním práce, obsahují smyšlené údaje, politické či jiné názory, vulgarismy apod.). LMC není povinna povinen Uživatele informovat o svém rozhodnutí blokovat či vymazat jakýkoli údaj, sdělení, informaci anebo odkaz, jakož i o realizaci takového rozhodnutí.
  6. LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti Užívání Elektronických systémů Uživatelem (včetně smazání veškerých vložených údajů či dokumentů), pokud:
   • Uživatel minimálně 3 roky neprovedl přihlášení do svého Účtu;
   • Uživatel rozesílá elektronické anebo jiné zprávy obsahujících informace, jejichž zveřejnění anebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, etickými pravidly anebo dobrými mravy či které mohou poškodit dobré jméno LMC či jiných osob;
   • V důsledku nestandardního Užívání Elektronických systémů Uživatel nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžuje Elektronické systémy a jejich podpůrnou infrastrukturu, nebo zasahuje či se pokouší zasahovat do jejich řádného fungování (například používáním počítačového programu k nabourání se či poškození Elektronických systémů, rozesílání hromadných zpráv, umisťování souborů, které mohou poškozovat nebo rušit programovou strukturu Elektronických systémů, apod.);
   • Uživatel opakovaně či podstatně porušil tyto Podmínky;
   • Uživatel činí pokusy o automatické či hromadné čtení anebo kopírování obsahu Elektronických systémů;
   • Uživatel založil Účet a vyplnil Profil na základě neoprávněné registrace, tj. zejména na základě registrace smyšleného člověka, anebo registrace pod jménem jiného člověka.
 5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

  1. Uživatelé se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani LMC, informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o identitě Uživatelů či poptávané pracovní pozici. LMC je oprávněna oprávněn za účelem ověření správnosti poskytnutých údajů Uživatele kontaktovat.
  2. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Uživatel, který tyto informace uložil do Elektronických systémů. Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby LMC uchovávala uchovával informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Uživatele.
  3. Uživatel tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s Podmínkami pro případné řešení sporu s Uživatelem vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení Užívání Elektronických systémů Uživatelem, který uvedl informace v rozporu s těmito Podmínkami či jinak porušil tyto Podmínky.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti se Službami především za účelem prezentace Uživatele Klientům mohou být veřejně přístupné.
 6. Nakládání s prezentovanými informacemi

  1. LMC si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci:
   • informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
   • informací se sexuálním podtextem;
   • informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění konkrétních formulářů;
   • informací o třetích osobách bez jejich vědomí;
   • informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst LMC nebo jiných osob; nebo
   • informací zjevně nepravdivých.
  2. LMC je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. Podmínek; v žádném případě se však nezavazuje tak aktivně činit. LMC je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s Podmínkami a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně blokovat či vymazat z Elektronických systémů, a to i bez souhlasu Uživatele. LMC je rovněž oprávněn upozornit Klienta na zjištěnou nesprávnost či nepravdivost informací uvedených o Uživateli.
  3. Uživatel nemá k Profilu žádná vlastnická práva. Zruší-li Uživatel Účet, nebo jeho Účet bude zrušen ze strany LMC dle těchto Podmínek, veškeré informace o Uživateli (včetně životopisů či uložených oblíbených inzerátů) budou označeny jako smazané, mohou být z Elektronických systémů vymazány a budou odstraněny z jakékoliv veřejné části Elektronických systémů. Informace mohou být i nadále po určitou dobu dostupné kvůli zpožděním se smazáním ze strany LMC. LMC je oprávněn ponechat si uložené kopie informací o Uživateli, pokud došlo ke zrušení Účtu ze strany LMC z důvodu porušení těchto Podmínek a stejně tak tímto není dotčen čl.3.3 věta druhá část věty za středníkem těchto Podmínek.
 7. Uzavírání Smlouvy

  1. Smlouva mezi LMC a Externím doporučovatelem ohledně doporučení Pracovní pozice je uzavírána elektronicky pomocí Elektronického systému a zaslání potvrzujícího e-mailu na adresu Externího doporučovatele.
  2. Před doporučením jakékoli Pracovní pozice se musí Externí doporučovatel zaregistrovat v Elektronickém systému, a to vyplněním všech údajů požadovaných v registračním formuláři. Teprve po úspěšném zaregistrování může Externí doporučovatel uzavřít s LMC Smlouvu.
  3. Nestanoví-li č. 8 těchto Podmínek jinak, nevzniká ze Smlouvy Externímu doporučovateli nárok požadovat od LMC uhrazení odměny, a to ani po splnění podmínek na zaplacení odměny. Tento nárok vzniká Externímu doporučovateli vůči Klientovi, který danou Pracovní pozici inzeroval, a to na základě Veřejného příslibu tohoto Klienta.
  4. Nabídku na uzavření Smlouvy činí Externí doporučovatel tím, že v návaznosti na provedenou registraci odešle Uchazeči unikátní link vygenerovaný Elektronickým systémem, pomocí kterého doporučí Pracovní pozici tomuto Uchazeči.
  5. LMC přijme nabídku Externího doporučovatele na uzavření Smlouvy tím, že Externímu doporučovateli oznámí elektronickou poštou, a to odesláním přijetí na adresu elektronické pošty uvedenou Externím doporučovatelem při registraci jeho Účtu nebo nabídce na uzavření Smlouvy týkající se Pracovní pozice. Doručením oznámení podle tohoto článku je uzavřena Smlouva mezi LMC a Externím doporučovatelem. LMC si vyhrazuje právo nepřijmout jakoukoli nabídku na uzavření Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.
  6. Uzavřením Smlouvy Externí doporučovatel souhlasí s obsahem těchto Podmínek.
  7. Registrací v Elektronickém systému Externí doporučovatel prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly využity v souladu s těmito Podmínkami.
  8. Uzavřená Smlouva včetně těchto Podmínek bude v textové podobě uložena také v Elektronickém systému a tyto Podmínky jsou dostupné na webových stránkách LMC.
  9. Smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce.
  10. Kdykoli před odesláním registračních údajů v Elektronickém systému je Externímu doporučovateli umožněno tyto údaje kontrolovat a opravovat.
  11. Smlouva včetně Podmínek je archivována LMC v elektronické podobě.
  12. Uživatel, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze Smlouvy s LMC v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).
 8. Veřejný příslib Klienta a nárok na odměnu za doporučení

  1. Účelem tohoto článku 8 je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s vyplacením odměny Externímu doporučovateli při splnění podmínek stanovených Veřejným příslibem Klienta na vyplacení odměny za doporučení Uchazečů na stanovenou Pracovní pozici. Znění Veřejného příslibu je součástí tohoto článku 8. Výši a podmínky vyplacení odměny Externímu doporučovateli stanoví Klient při zadání Pracovní pozice do Elektronického systému.
  2. Externí doporučovatel bere na vědomí, že zveřejněním Pracovní pozice a odměny za její doporučení v Elektronickém systému činí Klient následující Veřejný příslib: poté, co budou splněny podmínky pro vznik nároku na vyplacení odměny (dle tohoto čl. 8), zaplatí Klient Externímu doporučovateli odměnu za doporučení Uchazeče na Pracovní pozici, a to ve výši uvedené Klientem při zadání Pracovní pozice do Elektronického systému („Odměna.“).
  3. Podmínkou vyplacení Odměny je uvedení úplných a správných údajů o bankovním spojení Externího doporučovatele při registraci jeho Účtu nebo při doporučování konkrétní Pracovní pozice, nebo v okamžiku vzniku nároku Externího doporučovatele na odměnu. V případě, že Externí doporučovatel nesplní tuto povinnost, nenastává prodlení Klienta s úhradou Odměny a povinnost zaplatit odměnu nevznikne dříve, než se pohledávka stane splatnou a Klient nebo LMC obdrží správné údaje o bankovním spojení.
  4. Odměna za doporučení Pracovní pozice může být vyplacena pouze bezhotovostně bankovním převodem.
  5. Podmínky pro vznik nároku Externího doporučovatele na Odměnu jsou následující:
   1. Odměnu lze získat pouze v souvislosti s doporučením Pracovní pozice uvedené v seznamu Pracovních pozic, který je umístěn v Elektronickém systému v záložce „Získej odměnu“.
   2. Obecným předpokladem pro získání Odměny je doporučení vhodné osoby na konkrétní pracovní pozici a její následné přijetí Klientem dopracovního či jiného obdobného smluvního vztahu (dále jen „Obecná podmínka vzniku nároku na vyplacení odměny“); za okamžik provedení doporučení se považuje okamžik, kdy Uchazeč odešle svou první reakci na nabízenou Pracovní pozici prostřednictvím personalizovaného linku jedinečného pro každého Externího doporučovatele.
   3. U každé Pracovní pozice jsou uvedeny doplňující podmínky (uvozené symbolem „i“), za kterých vzniká Externímu doporučovateli nárok na vyplacení Odměny (dále jen „Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny“).
   4. Klient se zavazuje zaplatit Externímu doporučovateli Odměnu v případě, že Externí doporučovatel splní Obecnou podmínku vzniku nároku na vyplacení odměny a zároveň budou splněny Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny (dále jen „Okamžik vzniku nároku na odměnu“).
   5. Okamžikem vzniku nároku na odměnu vzniká Klientovi na základě Veřejného příslibu povinnost zaplatit Odměnu přímo vůči Externímu doporučovateli. Odměna je splatná do 30 dnů ode dne Okamžiku vzniku nároku na odměnu a bude vyplacena na bankovní účet Externího doporučovatele, který se Externí doporučovatel zavazuje společnosti LMC za tímto účelem sdělit.
  6. Externí doporučovatel souhlasí, že pokud Klient uhradí částku odpovídající Odměně do 20 dnů od Okamžiku vzniku nároku na odměnu společnosti LMC, je LMC povinna Odměnu zaplatit Externímu doporučovateli namísto Klienta, jehož povinnost zaplatit Odměnu přímo vůči Externímu doporučovateli tímto zaniká.
  7. Externí doporučovatel výslovně souhlasí s tím, že s výjimkou uvedenou v čl. 8.6 výše mu nevzniká nárok požadovat od LMC uhrazení odměny, a to ani po splnění podmínek na zaplacení Odměny. Tento nárok vzniká Externímu doporučovateli vůči Klientovi, který danou Pracovní pozici inzeroval, a to na základě Veřejného příslibu tohoto Klienta.
  8. LMC upozorňuje, že jednorázová odměna dle tohoto Veřejného příslibu představuje příjem dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tento příjem je od daně osvobozen, pokud úhrn příjmů dle §10 odst. 1 písm. a) téhož zákona nepřesáhne za kalendářní rok 30.000,- Kč. Za zdanění příjmů přesahujících uvedenou částku, je odpovědný sám Externí doporučovatel.
 9. Užívání cookies

  1. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk Uživatele a slouží nikoliv k získávání osobních údajů o Uživatelích (získané informace mohou například zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče), ale k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k Elektronickým systémům.
  2. V rámci Elektronických systémů používá LMC cookies za těmito účely:
   • udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby LMC byla při zobrazování webových stránek schopna rozlišit jednotlivé Uživatele a zobrazit tak relevantní údaje pouze pro Uživatele;
   • základní nastavení Elektronických systémů i pro nepřihlášené Uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby Uživatele (když např. Uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby Uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě mohou být zobrazeny informace, které se již při příštích návštěvách nezobrazují).
  3. Elektronické systémy mohou obsahovat taktéž cookies třetích stran, které společnosti LMC slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování Uživatelů na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita Uživatele není známa (za předpokladu, že Uživatel není současně registrovaným uživatelem produktů takové třetí strany, např. Google). Jedná se o následující cookies:
   • Google Analytics – LMC používá tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;
   • Visual Website Optimizer – Uživatelé mají možnost vyloučit zpracování cookies prostřednictvím Visual Website Optimizer na konkrétních webových stránkách zde: http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php;
   • Crazy Egg – pro účely vytváření heatmap (analýza využití stránek LMC);
   • Konverzní kódy Sklik – pro účely měření efektivity reklamy na stránky LMC;
   • Google AdWords – LMC může využívat služeb remarketingu, tj. i neregistrovaný uživatel, který navštívil stránky LMC, je prostřednictvím cookies identifikován v rámci reklamní sítě společnosti Google a může mu tak být zobrazena opětovně reklama na služby LMC. Více informací o reklamách v síti Google je možné získat na http://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/; Uživatelé mají možnost ovlivnit zobrazení reklam v rámci reklamní sítě společnost Google prostřednictvím http://www.google.com/ads/preferences/?hl=cs.
  4. V nastavení prohlížeče může Uživatel zakázat používání cookies, taková volba však bude mít vliv na správné zobrazování stránek, zejména pokud jde o účely uvedené v bodě 9.2.
 10. Odpovědnost LMC

  1. Přístup k Účtu je chráněn jedinečným přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. LMC nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití jedinečného přihlašovacího hesla, anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku takového zneužití.
  2. LMC jakožto provozovatel Elektronických systémů, který není agenturou práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, negarantuje Uživatelům nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání případného pracovního nebo obdobného poměru.
  3. LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině. LMC bude pokračovat v poskytování Služeb v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků.
 11. Autorská práva a ochranné známky

  1. Veškerý obsah Elektronických systémů je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím LMC, popřípadě jejích poskytovatelů licence.
  2. Uživatel není oprávněn Užívat Elektronické systémy nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Elektronických systémů ze strany Uživatelů.
  3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu LMC jsou zakázány.
 12. Rozhodné právo

  1. Právní vztah mezi Uživatelem a LMC se řídí právem České republiky. Otázky neupravené Podmínkami se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.
 13. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

  1. LMC prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů tyto údaje zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. LMC byl registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 20. 8. 2001 pod číslem registrace: 0011059/001. V případě některých Služeb může LMC figurovat v pozici zpracovatele osobních údajů.
  2. LMC prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním Služeb Uživateli, zpracovává na základě jejich souhlasu uděleného v rámci registrace Uživatele anebo zvláštním nastavení Aplikace umožňujícím získávání a další zpracování osobních údajů, popř. na základě souhlasu uděleného Uživatelem příslušnému správci či na základě smlouvy s příslušným správcem. LMC je oprávněna obrátit se na Uživatele jakožto subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
  3. LMC si (v souladu s poskytnutým souhlasem se zpracováním osobních údajů během registrace) vyhrazuje právo nabídnout služby a produkty třetích stran na základě informací, které Uživatel uvedl ve svém Profilu. Informace o Uživatelích nebudou ze strany LMC poskytnuty třetím osobám; o této skutečnosti a účelu zpracování osobních údajů i společností LMC je Uživatel informován při poskytování souhlasu.
  4. Uživatelé berou na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje.
  5. Zpracování osobních údajů prostřednictvím Aplikací (pokud LMC nabízí Uživatelům Aplikaci k instalaci anebo užívání Aplikace dále podporuje)
   • Pokud Uživatel zvolí příslušné nastavení v rámci Aplikace, může taková Aplikace získávat osobní údaje vypovídající o způsobu jejího používání anebo geolokační údaje vypovídající o umístění zařízení, na němž je Aplikace spuštěna (a tedy i o umístění Uživatele), které může LMC dále zpracovávat a využívat za účelem optimalizace poskytovaných Služeb.
   • Pokud Uživatel poskytne zvláštní souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely v rámci Aplikace, je LMC oprávněna využívat výše uvedené osobní údaje pro adresné zasílání obchodních sdělení dle nastavení v příslušné Aplikaci.
 14. Korespondenční údaje

  1. Korespondenční údaje LMC jsou následující:

   LMC s.r.o.
   Jankovcova 1569/2c
   170 00 Praha 7

  2. Pro kontaktování LMC elektronickou cestou klikněte prosím na kontaktní formulář na https://www.jobote.com/cs/presentation/contact.
 15. Závěrečná ustanovení

  1. LMC je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek ji LMC Uživateli oznámí v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s ní Uživatel měl objektivní možnost seznámit.
  2. Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 22.8.2016.
  3. Pro subjekty využívající Elektronické systémy v souvislosti se svým podnikáním (Klienty) platí samostatné „Všeobecné obchodní podmínky společnosti LMC s.r.o. a podmínky užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. závazné pro inzerenty pracovních nabídek, které lze nalézt v elektronické podobě na https://www.lmc.eu/cs/vseobecne-obchodni-podminky/produktove-podminky/jobote/
At Jobote web we use cookies to analyze the web traffic and to improve our services. By using Jobote you agree with the use of cookies. More information...