Podmínky užití pro klienty

Podmínky užití pro uživatele

FAQ - Základní přehled Podmínek pro Klienty

 1. Co jsou VOP?

  VOP jsou pravidla určená Klientům společnosti LMC, tj. osobám (fyzickým či právnickým), které mají zájem v rámci Elektronických systémů LMC (zejména www.jobote.com, www.jobote.cz, nebo Aplikaci LMC - viz.2.1.1. VOP), inzerovat Pracovní pozice a nabízet Odměnu za doporučení Uchazečů Interním a případně i Externím doporučovatelům.

 2. Jaká jsou základní práva a povinnosti Klienta

  • Klient se musí zaregistrovat do Elektronických systémů (viz. čl. 4.2. VOP);
  • Klient má přístup k Elektronickým systémům a má právo inzerovat Pracovní pozice v rozsahu stanoveném Smlouvou; Klient je oprávněn využívat Elektronické systémy v souladu s ustanoveními čl. 13.2 a 13.3 VOP;
  • Klient je povinen uhradit cenu za inzerci dle podmínek sjednaných ve Smlouvě;
  • Budou-li splněny Obecná podmínka i Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení Odměny, je Klient povinen uhradit Doporučovateli Odměnu za doporučení (viz. čl. 9 VOP);
  • Klient odpovídá za informace, které prezentuje prostřednictvím Elektronických systémů (informace musí být jasné, určité, nevyvolávat klamnou představu o povaze subjektu či nabízené Pracovní pozici, jsou v souladu s právním řádem ČR a dobrými mravy atd. (viz. ustanovení čl. 5 a 6 VOP); Klient odpovídá za to, že obsah jeho prezentace nezasahuje do práv třetích osob (viz. čl. 13.1 VOP);
  • V rámci jednoho inzerátu smí Klient prezentovat jen jednu Pracovní pozici a nesmí měnit obsah již zveřejněného inzerátu v takovém rozsahu, který by znamenal inzerci nové Pracovní pozice.
 3. Jaká jsou základní práva a povinnosti Klienta

  • LMC poskytne Klientovi služby dle Smlouvy;
  • LMC poskytne Klientovi přístup do svých Elektronických systémů pro účely inzerce Klienta;
  • LMC má právo odmítnout prezentaci Klienta, která je v rozporu s ustanovením čl. 6 VOP (prezentace obsahuje informace se sexuálním podtextem, v rozporu s právním řádem ČR, nabídky práce multi-level-marketingu atd.);
  • LMC může účtovat plnou cenu druhé (a jakékoli další) Pracovní pozice prezentované v rámci jednoho inzerátu nebo za takové změny obsahu původní prezentace, která znamená prezentaci nové Pracovní pozice;
  • LMC je oprávněn kontrolovat soulad obsahu informací prezentovaných Klientem s články 5 a 6 VOP;
  • LMC je oprávněn kontrolovat Odpovědní systémy Klienta;
  • Zamezit možnosti užívat Elektronické systémy Klientem, který opakovaně či podstatně porušil Smlouvu nebo VOP.
 4. Jak využívat služeb LMC resp. jak uzavírá Klient s LMC smluvní vztah?

  Pokud má Klient zájem využít služeb LMC, musí být zaregistrován v Elektronickém systému (viz bod 2) výše). Teprve po úspěšné registraci může Klient uzavřít s LMC Smlouvu. Prostřednictvím Elektronických systémů učiní Klient objednávku, ve které si zvolí konkrétní služby a potvrdí a odešle veškeré údaje týkající se konkrétní Pracovní pozice. Smlouva se má za uzavřenou v okamžiku, kdy LMC písemně potvrdí přijetí objednávky Klientovi na jeho elektronickou adresu. Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí s obsahem těchto VOP, které jsou součástí Smlouvy. Smlouvu může Klient s LMC uzavřít i jiným způsobem, pokud se na tom strany dohodnou. Obchodní podmínky Klienta se pro vztah s LMC nepoužijí, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

  Smlouva je uzavírána na dobu trvání služeb a může být předčasně ukončena z důvodu uvedeného v čl. 11.1 VOP.

 5. Cena za Služby;

  Cena za služby se hradí ve výši sjednané ve Smlouvě a za podmínek stanovených Smlouvou. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny je LMC oprávněn přerušit poskytování služeb a účtovat Klientovi sankční poplatky (smluvní pokutu, úrok z prodlení) v souladu se Smlouvou.

 6. Veřejný příslib a vyplacení Odměny za doporučení Uchazeče?

  Uzavřením Smlouvy poskytuje Klient Veřejný příslib (viz. čl. 9 VOP) na vyplacení odměny za doporučení Uchazečů na stanovenou Pracovní pozici. Podmínky a výši Odměny stanoví Klient při zadávání Pracovní pozice do Elektronických systémů.

  Odměna je vyplácena Externímu doporučovateli do 30 dní od okamžiku, kdy jsou splněny Obecná podmínka vzniku nároku na vyplacení odměny (viz. čl. 9.5.2 VOP) a Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny (viz. čl. 9.5.3 VOP). Odměna může být uhrazena Klientem přímo Externímu doporučovateli, nebo na základě faktury vystavené LMC, přičemž LMC uhrazenou částku následně vyplatí Externímu doporučovateli. Poruší-li Klient svoji povinnost uhradit Odměnu řádně a včas, a tuto Odměnu uhradí Externímu doporučovateli LMC, může LMC žádat po Klientovi úhradu smluvní pokuty (viz. čl. 9.7 VOP).

 7. Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

  Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích (viz. čl. 7 VOP).

  LMC v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy zpracovává osobní údaje a to na základě souhlasu subjektu údajů. Od Uchazečů bude vyžadován souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze 1 VOP. Bude-li to zákonem vyžadováno, uzavřou Klient a LMC dohodu o zpracování osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., v platném znění. Strany se zavazují dodržovat požadavky zákona o ochraně osobních údajů (viz. např. čl. 15.5 VOP).

  Práva a povinnosti jednotlivých stran jsou podrobně popsány v níže uvedených VOP. V případě rozporu mezi obsahem VOP a odpověďmi v těchto FAQ má přednost obsah VOP.

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. závazné pro Klienty

 1. Úvodní ustanovení

  1. Společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 82484 (dále jen „LMC“) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užívání elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. závazné pro Klienty (dále jen “VOP”).
  2. Identifikační a fakturační údaje LMC jsou: LMC s.r.o., IČO: 26441381, DIČ: CZ26441381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 82484, Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 170158265/0300, IBAN: CZ7003000000000170158265, SWIFT (BIC CODE): CEKOCZPP.
  3. VOP upravují smluvní vztahy, které vznikají mezi LMC a inzerentem pracovní nabídky (dále jen “Klient“) a do nichž LMC vstupuje zejména v souvislosti s užíváním jeho elektronických systémů, včetně smluvních vztahů, které se týkají automatizovaného zpracování dat v oblasti lidských zdrojů a závazku uhradit třetí osobě (doporučiteli) Odměnu za doporučení Uchazeče na Pracovní pozici, za podmínek dále stanovených v těchto VOP.
  4. VOP tvoří část obsahu smlouvy uzavřené mezi LMC a Klientem, která vzniká způsobem uvedeným v čl. 4 těchto VOP („Smlouva“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před VOP.
  5. Elektronické systémy LMC jsou určeny pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty.
  6. Otázky neupravené Smlouvou ani VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).
 2. Definice použitých pojmů

  1. Pojmy použité v textu VOP mají následující význam:
   1. Elektronické systémy: Internetové stránky LMC www.jobote.cz a www.jobote.com a případně i počítačové programy vytvořené LMC a určené k užívání ze strany Klientů a případně i třetích osob.
   2. Užívání Elektronických systémů: Procházení, čtení a zápis do Elektronických systémů (resp. spuštění Elektronických systémů formou aplikace na zařízeních připojených k počítačové síti internet), které jsou přístupné třetím osobám.
   3. Klient: Právnická či fyzická osoba, která má v Elektronickém systému vytvořen uživatelský účet určený pro inzerci Pracovních pozic a nabízí v tomto systému Pracovní pozice a odměny za doporučení Uchazečů Interním a případně i Externím doporučovatelům.
   4. Pracovní pozice: Pracovní nabídka Klienta zadaná Klientem do Elektronického systému a uveřejněná v Elektronickém systému.
   5. Doporučovatel: Interní doporučovatel a/nebo Externí doporučovatel.
   6. Interní doporučovatel: Fyzická osoba, kterou Klient přímo oslovil s nabídkou odměny za doporučení Uchazečů na jeho Pracovní pozice (zpravidla se jedná o zaměstnance Klienta nebo osobu s Klientem jinak spolupracující). Internímu doporučovateli nevzniká nárok na úhradu Odměny podle těchto VOP a Smlouvy a nevztahuje se na něj Veřejný příslib. Povinnost vyplatit odměnu Internímu doporučovateli se řídí výlučně zvláštním ujednáním mezi Klientem a Interním doporučovatelem. Mezi LMC a Interním doporučovatelem nevzniká žádný závazek ve vztahu k vyplacení odměny za doporučení Uchazeče. LMC není účastníkem smluvních vztahů mezi Klientem a Uchazečem ani mezi Klientem a Interním doporučovatelem.
   7. Externí doporučovatel: Fyzická osoba, která není v pracovním poměru s Klientem a nemá s Klientem uzavřenou ani žádnou smlouvu, která plní podobný účel jako pracovní smlouva (např. smlouvu o poskytování služeb, příkazní smlouvu, apod.) a která doporučila v souladu s těmito VOP Uchazeče na Pracovní pozici Klienta. Podmínky pro vyplacení odměny stanoví Klient společně s LMC a Externí doporučovatel je musí odsouhlasit před doporučením každé Pracovní pozice.
   8. Uchazeč: Fyzická osoba, která má zájem o Pracovní pozici Klienta uveřejněnou v Elektronickém systému a užívá Elektronický systém.
   9. Veřejný příslib: Veřejný příslib Klienta ve smyslu § 2884 a násl. občanského zákoníku a blíže definovaný v čl. 9 těchto VOP.
 3. Služby LMC

  1. LMC poskytuje Klientovi služby, jejichž specifikace a ceník jsou uvedeny v Elektronických systémech.
  2. Rozsah služeb poskytovaných Klientovi je uveden ve Smlouvě.
 4. Uzavírání Smlouvy

  1. Smlouva mezi Klientem a LMC je uzavírána elektronicky pomocí Elektronického systému a zaslání potvrzujícího e-mailu na adresu Klienta (dále jen „Smlouva“).
  2. Před inzerováním jakékoli Pracovní pozice se musí Klient zaregistrovat v Elektronickém systému, a to vyplněním všech údajů požadovaných v registračním formuláři. Teprve po úspěšné registraci může Klient uzavřít s LMC Smlouvu ohledně inzerování konkrétní Pracovní pozice.
  3. Objednávku (nabídku na uzavření Smlouvy) činí Klient a to pomocí Elektronického systému. Za objednávku (nabídku na uzavření Smlouvy) se považuje potvrzení a odeslání všech údajů týkajících se konkrétní Pracovní pozice inzerované Klientem, včetně volby konkrétní služby.
  4. LMC přijme objednávku (nabídku na uzavření Smlouvy) Klienta tím, že Klientovi oznámí elektronickou poštou, a to odesláním přijetí objednávky na adresu elektronické pošty uvedenou Klientem při registraci jeho uživatelského účtu. Doručením oznámení podle tohoto článku je uzavřena Smlouva mezi LMC a Klientem. LMC si vyhrazuje právo nepřijmout jakoukoli nabídku na uzavření Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.
  5. Uzavřením Smlouvy Klient souhlasí s obsahem těchto VOP.
  6. Ujednání v tomto článku nejsou na újmu možnosti uzavřít Smlouvu bez použití Elektronického systému nebo jinak, než je uvedeno v tomto článku, pokud se na tom v konkrétním případě smluvní strany dohodnou. Taková Smlouva se může týkat i více než jedné Pracovní pozice. Pokud smluvní strany neujednají výslovně jinak, vztahují se i na takto uzavřenou Smlouvu tyto VOP.
  7. Klient souhlasí s tím, že pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto výslovně jinak, nepoužijí se na Smlouvu obchodní podmínky Klienta.
  8. Registrací v Elektronickém systému Klient prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí bez výhrad, aby tyto údaje byly využity v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 5. Odpovědnost za obsah prezentovaných informací

  1. Klienti se zavazují prezentovat prostřednictvím Elektronických systémů výhradně takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani LMC, informace dostatečně jasné a určité, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené nebo poptávané Pracovní pozici.
  2. Za obsah prezentovaných informací je odpovědný Klient, který tyto informace uložil do Elektronických systémů. Klient tímto výslovně souhlasí s tím, aby LMC uchovával informace o zápisu dat do Elektronických systémů vedoucí jednoznačně k identifikaci konkrétního Klienta, Uchazeče či Doporučovatele.
  3. Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných v souladu s VOP pro případné řešení sporu s Klientem, Uchazečem nebo Doporučovatelem, vzniklého v důsledku uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Elektronických systémů Klientem, Uchazečem nebo Doporučovatelem, který uvedl informace v rozporu s těmito VOP či jinak porušil Smlouvu nebo tyto VOP.
  4. Klient souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou určité služby mohou být veřejně přístupné.
 6. Nakládání s prezentovanými informacemi

  1. LMC si vyhrazuje právo odmítnout zejména prezentaci:
   1. informací, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy;
   2. informací se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají sexuálních služeb;
   3. nabídek práce, ve kterých Klient podmiňuje zprostředkování práce platbou manipulačního poplatku pro Uchazeče nebo Doporučovatele;
   4. nabídek práce a brigád, které využívají systémů multi-level-marketing (MLM);
   5. všeobecných a obchodních informací o produktech Klienta v rámci rubrik nabídek práce a brigády (např. “nabízíme au pair”, “nechte vydělávat internet” nebo “za odměnu udělám” …), které mají charakter reklamy;
   6. více Pracovních pozic v rámci textu jedné prezentované pozice;
   7. informací, které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu Pracovní pozice);
   8. informací nebo životopisů o třetích osobách bez jejich vědomí;
   9. informací, které mohou poškodit dobré jméno či pověst LMC nebo jiných osob;
   10. přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů na formuláře vyžadující registraci Uchazečů nebo Doporučovatelů a prezentování reklamních sdělení, které vyzývají k registraci.
  2. V případě prezentace dvou a více Pracovních pozic v rámci textu jednoho inzerátu na Pracovní pozici, je LMC oprávněn vyúčtovat Klientovi plnou cenu druhé (a jakékoli další) takto zveřejněné Pracovní pozice;
  3. LMC je oprávněn kontrolovat obsah informací podle článku 5. a 6. VOP; v žádném případě se však nezavazuje tak aktivně činit. LMC je oprávněn upozornit Klienta na rozpor jeho jednání s VOP a požadovat okamžitou nápravu, nebo tyto informace neprodleně odstranit z Elektronických systémů, a to i bez souhlasu Klienta.
  4. LMC si tímto v rámci poskytování svých služeb výslovně vyhrazuje právo kontrolovat elektronické systémy Klienta zajišťující odpovědi Uchazečů (dále jen „Odpovědní systémy“); v žádném případě se však nezavazuje tak aktivně činit. LMC si dále vyhrazuje právo zamezit užívání takových Odpovědních systémů, které jsou pro Uchazeče matoucí, nepřehledné či mohou vyvolat u Uchazečů negativní dojem o službách LMC. O záměru zamezit tomuto užívání se LMC zavazuje předem informovat Klienta, o jehož Odpovědní systém se jedná.
  5. LMC si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky možnosti užívání Elektronických systémů Klientem, který opakovaně či podstatně porušil tyto VOP nebo Smlouvy.
  6. Klient bere na vědomí, že není oprávněn měnit v průběhu poskytování služby údaje zveřejňované v textu a názvu Pracovní pozice v takovém rozsahu, že by se jednalo o změnu Pracovní pozice. LMC je oprávněn vyhodnotit, zda změnou údajů dochází ke změně Pracovní pozice; v takovém případě je LMC oprávněn požadavek Klienta na změnu údajů odmítnout nebo přijmout požadavek Klienta na změnu jako požadavek na zveřejnění nové Pracovní pozice s nárokem na odměnu za zveřejnění nové Pracovní pozice, o čemž bude Klienta neprodleně informovat.
 7. Utajení podkladů a informací, zachování mlčenlivosti

  1. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích. Za důvěrné informace se považují veškeré informace a údaje, které se smluvní strany dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné spolupráci, zejména všechna data, výkresy, filmy, dokumentace, počítačová média, obchodní a platební podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně, při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany LMC.
  2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
  3. Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na skončení doby účinnosti Smlouvy uzavřené mezi LMC a Klientem.
  4. LMC se tímto zavazuje, že nad rámec mlčenlivosti dle čl. 7.1 nebude důvěrné informace týkající se Klienta jakýmkoli způsobem bez právního důvodu nebo v rozporu s pokyny Klienta shromažďovat, sbírat, uchovávat, rozšiřovat, zpřístupňovat, zpracovávat, využívat či sdružovat s jinými informacemi. LMC se dále zavazuje, že veškeré důvěrné informace, se kterými přijde do styku nad rámec své běžné pracovní činnosti pro Klienta, bez zbytečného odkladu předá Klientovi a v období, kdy bude s důvěrnými informacemi LMC nakládat, zajistí jejich dostatečnou ochranu před jakoukoli jejich ztrátou, odcizením, zničením, neoprávněným přístupem, náhodným či jiným poškozením či jiným neoprávněným využíváním nebo zpracováním.
  5. Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta, zavazuje se LMC, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako LMC.
  6. LMC se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření počítačových virů a ochrany počítačové sítě. LMC bere na vědomí, že je povinna dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k ochraně dat a obchodnímu tajemství.
 8. Cena za služby a platební podmínky

  1. Za poskytnuté služby uhradí Klient společnosti LMC cenu sjednanou ve Smlouvě. Cena je splatná dle podmínek uvedených ve Smlouvě a není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, je cena splatná do 14 dnů od okamžiku, kdy Klient obdrží přijetí objednávky (nabídky na uzavření Smlouvy) od LMC.
  2. LMC neprodleně po přijetí objednávky (nabídky na uzavření Smlouvy) zašle Klientovi údaje nezbytné k zaplacení ceny; v případě více uzavřených Smluv v krátkém časovém intervalu (např. 24 hodin) může LMC tyto údaje sdružit tak, aby Klient mohl cenu zaplatit jedinou platbou.
  3. Faktura je vystavena následně po přičtení platby Klienta na bankovní účet LMC. Faktura je zaslána jednak v elektronické formě na předem stanovenou e-mailovou adresu Klienta a také je k dispozici ke stažení v Elektronickém systému v sekci platby a fakturace.
  4. V případě, že Klient je v prodlení s úhradou ceny nebo její jakékoli části po dobu delší než 14 dnů, je LMC oprávněn přerušit poskytování služeb do doby, než bude cena Klientem v plné výši uhrazena. Poskytování služeb bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet LMC. Klient nemá nárok na prodloužení doby poskytování služeb o dobu, po kterou bylo poskytování služeb přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za služby.
  5. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje první den poskytování služby ze strany LMC, nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve. V ostatních případech je datem uskutečnění zdanitelného plnění první den poskytování služby ze strany LMC.
  6. Klient souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
  7. Možnosti provedení platby jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb uvedeném v Elektronických systémech.
 9. Veřejný příslib a povinnost Klienta zaplatit odměnu za doporučení

  1. Účelem tohoto článku 9 je upravit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran související s vyplacením odměny Externímu doporučovateli při splnění podmínek stanovených Veřejným příslibem Klienta na vyplacení odměny za doporučení Uchazečů na stanovenou Pracovní pozici. Znění Veřejného příslibu je součástí tohoto článku 9. Výši a podmínky vyplacení odměny Externímu doporučovateli stanoví Klient při zadání Pracovní pozice do Elektronického systému.
  2. Uzavřením Smlouvy činí Klient následující Veřejný příslib: poté co budou ze strany Externího doporučovatele splněny podmínky na vyplacení odměny (dle tohoto čl. 9), zaplatí Klient Externímu doporučovateli odměnu za doporučení Uchazeče na Pracovní pozici, a to ve výši uvedené Klientem při zadání Pracovní pozice do Elektronického systému („Odměna“).
  3. Klient se zavazuje, že informuje LMC bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů o tom, že byly splněny všechny podmínky k uhrazení Odměny Externímu doporučovateli, případně, že tyto podmínky s konečnou platností splněné nebyly a nárok na Odměnu zanikl.
  4. LMC zašle Klientovi nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení Klienta o tom, že byly splněny podmínky pro zaplacení Odměny, fakturu vystavenou na částku odpovídající Odměně, se splatností 14 dnů od jejího vystavení.
  5. Podmínky pro vznik nároku Externího doporučovatele na Odměnu jsou následující:
   1. Odměnu lze získat pouze v souvislosti s doporučením Pracovní pozice uvedené v seznamu Pracovních pozic, který je umístěn v Elektronickém systému v záložce „Získej odměnu“.
   2. Obecným předpokladem pro získání Odměny je doporučení vhodné osoby na konkrétní pracovní pozici a její následné přijetí Klientem do pracovního či jiného obdobného smluvního vztahu (dále jen „Obecná podmínka vzniku nároku na vyplacení odměny“); za okamžik provedení doporučení se považuje okamžik, kdy Uchazeč odešle svou první reakci na nabízenou Pracovní pozici prostřednictvím personalizovaného linku jedinečného pro každého Externího doporučovatele.
   3. U každé Pracovní pozice jsou uvedeny doplňující podmínky (uvozené symbolem „i“), za kterých vzniká Externímu doporučovateli nárok na vyplacení Odměny (dále jen „Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny“).
   4. Klient se zavazuje zaplatit Externímu doporučovateli Odměnu v případě, že Externí doporučovatel splní Obecnou podmínku vzniku nároku na vyplacení odměny a zároveň budou splněny Doplňující podmínky vzniku nároku na vyplacení odměny (dále jen „Okamžik vzniku nároku na odměnu“).
   5. Okamžikem vzniku nároku na Odměnu vzniká Klientovi na základě Veřejného příslibu povinnost zaplatit Odměnu přímo vůči Externímu doporučovateli. Odměna je splatná do 30 dnů ode dne Okamžiku vzniku nároku na odměnu a bude vyplacena na bankovní účet Externího doporučovatele, který se Externí doporučovatel zavazuje LMC za tímto účelem sdělit. Pokud Klient uhradí částku odpovídající Odměně dle čl. 9.4 výše LMC, je LMC povinen Odměnu zaplatit Externímu doporučovateli namísto Klienta, jehož povinnost zaplatit Odměnu přímo vůči Externímu doporučovateli tímto zaniká.
  6. Klient souhlasí s tím, že pokud se Klient ocitne v prodlení se svojí povinností uhradit částku odpovídající Odměně dle čl. 9.4 výše, je LMC oprávněn, nikoli však povinen, zaplatit Odměnu Externímu doporučovateli namísto Klienta. Zaplacením Odměny Externímu doporučovateli ze strany LMC a vyrozuměním o tomto kroku Klienta vznikne LMC pohledávka proti Klientovi na zaplacení Odměny, včetně jakéhokoli příslušenství (např. úroků z prodlení a smluvních pokut sjednaných níže). Tato pohledávka je splatná do 7 dnů od doručení faktury vystavené ze strany LMC.
  7. Klient dále souhlasí s tím, že pokud se Klient ocitne v prodlení se svojí povinností uhradit částku odpovídající Odměně dle čl. 9.4 výše a pokud současně uhradí v souladu s článkem 9.6 tuto Odměnu LMC, představuje takové jednání ze strany Klienta také porušení Smlouvy uzavřené mezi LMC a Klientem. V případě tohoto porušení Smlouvy je Klient povinen zaplatit LMC smluvní pokutu ve výši Odměny, na kterou se vztahuje Veřejný příslib a kterou Externímu doporučovateli uhradil LMC, maximálně však ve výši 30.000,- Kč, a to za každý případ neuhrazení Odměny. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení žádosti LMC o úhradu smluvní pokuty. Uhrazení smluvní pokuty nemá ani částečně vliv na nárok na zaplacení úroků z prodlení ani náhrady škody.
  8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že ujednání v článku 9.7 nemá vliv na povinnost Klienta zaplatit Externímu doporučovateli Odměnu a pokud se LMC rozhodne nevyužít svého práva zaplatit Externímu doporučovateli Odměnu namísto Klienta, jedná se o výlučný dluh Klienta vůči Externímu doporučovateli; za tímto účelem sdělí LMC Klientovi číslo bankovního účtu Externího doporučovatele, na který má Klient povinnost Odměnu zaplatit.
 10. Odstoupení od Smlouvy

  1. LMC je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže:
   1. podklady dodané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, atp. (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.);
   2. Klient je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých závazků vůči LMC; smluvní strany výslovně sjednávají, že LMC je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Klient je v prodlení s úhradou závazku vzniklého na základě jiné smlouvy;
   3. Klient poškozuje dobré jméno LMC nebo jeho obchodních značek;
   4. Klient požaduje prezentování informací na Elektronických systémech, které jsou v rozporu s článkem 7 VOP;
   5. LMC zjistí u Odpovědních systémů Klienta závady.
 11. Zánik Smlouvy a sankce

  1. Smlouva uzavřená mezi LMC a Klientem zaniká:
   1. uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;
   2. odstoupením od Smlouvy v souladu s článkem 10. VOP;
   3. smazáním nebo uzavřením inzerátu na Pracovní pozici;
   4. dohodou LMC a Klienta.
  2. Zánikem Smlouvy podle čl. 11.1 výše nejsou dotčeny právní vztahy, které dle okolností mají trvat i poté (např. povinnosti Klienta zaplatit cenu za služby či vyplývající z čl. 9 těchto VOP).
  3. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za služby anebo jakékoliv jiné peněžní pohledávky podle těchto VOP vzniká LMC nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
 12. Odpovědnost za újmu

  1. LMC je povinen prodloužit dobu plnění služby v případě prokazatelné vady na straně technického zařízení LMC, a to po dobu, po kterou trval výpadek.
  2. LMC neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení LMC. “Vyšší mocí” se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli LMC. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně LMC, zavazuje se LMC bez zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li dohodnuto jinak, bude LMC pokračovat v realizaci svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhla smluveným závazkům.
  3. Odpovědnost LMC za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením LMC v souvislosti se Smlouvou je omezena na částku uhrazenou Klientem za služby na základě uzavřené Smlouvy. LMC není povinen nahradit Klientovi škodu nebo nemajetkovou újmu, kterou nemohla předpokládat v době uzavření Smlouvy.
  4. LMC si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Klienta do Elektronického systému.
 13. Autorská práva a ochranné známky

  1. Klient je povinen obstarat licence na užití veškerých děl prezentovaných při zveřejnění informací, sloganů, zvukově-obrazových záznamů či reklam, které budou v souvislosti s poskytováním služeb ze strany LMC použity, a je povinen rovněž uhradit odměnu za poskytnutí těchto licencí a veškeré další náklady s tímto spjaté. LMC neodpovídá za porušení autorských práv Klientem či v důsledku zveřejnění či použití podkladů předaných Klientem. V případě, že LMC vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení Klientem jakákoli škoda, zavazuje se ji Klient LMC nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany LMC vyzván.
  2. Klient není oprávněn užít Elektronické systémy nebo jejich části jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu LMC.
  3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na Elektronických systémech je přípustné pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu LMC, jsou zakázány.
 14. Rozhodné právo, dohoda o soudní příslušnosti

  1. Smluvní strany sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky.
  2. LMC a Klient činí tímto dohodu dle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a sjednávají, že pro spory mezi nimi vzniklé je místně příslušný obecný soud LMC, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud LMC. Smluvní strany rovněž sjednávají, že ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla LMC.
 15. Zpracování osobních údajů, další využití údajů v Elektronických systémech

  1. LMC prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. LMC byl registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 20. 8. 2001 pod číslem registrace: 0011059/001.
  2. LMC prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti s poskytováním služeb a tyto poskytuje Klientovi, zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů, je-li tento zákonem vyžadován. LMC je oprávněn obrátit se na subjekt údajů s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně zlikvidovány.
  3. LMC prohlašuje, že v případě, že správcem osobních údajů bude Klient, osobní údaje budou získány prostřednictvím Elektronických systémů a LMC bude v souvislosti s poskytováním služeb vystupovat v postavení zpracovatele osobních údajů, bude mezi stranami uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.
  4. LMC se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, které uchazeči vloží elektronickou cestou prostřednictvím Elektronických systémů tak, aby Klient jako správce mohl udělení souhlasu kdykoli doložit.
  5. Klient je povinen provést příslušná fyzická a administrativní opatření vedoucí k ochraně osobních údajů získaných od Uchazečů před jejich ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem nebo odkrytím údajů. Klient je oprávněn nakládat s údaji získanými od Uchazečů pouze k účelu obsazení nebo zprostředkování pracovního místa. Klient je oprávněn seznámit se s osobními údaji a kontaktovat Uchazeče s nabídkou volné pracovní pozice. Pokud Uchazeč na nabídku nereaguje, je Klient povinen osobní údaje Uchazeče zlikvidovat. Klient není oprávněn zpřístupnit údaje získané od Uchazečů třetí osobě bez předchozího souhlasu Uchazeče. V případě zájmu o jakékoli další zpracovávání osobních údajů nad rámec tohoto článku je Klient povinen opatřit si souhlas příslušného subjektu údajů se zpracováním.
  6. Poruší-li Klient jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 15.5, může LMC zamezit Klientovi přístup do Elektronických systémů. V případě, že v důsledku porušení povinnosti Klienta vznikne LMC škoda, je Klient povinen tuto škodu LMC nahradit bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude ze strany LMC vyzván.
  7. Klient bere na vědomí, že údaje nacházející se v Elektronických systémech jsou ze strany LMC zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik. Výsledky takovéhoto zpracování mohou být ze strany LMC dále obchodně využívány při zachování naprosté anonymity zdroje. Klienti berou dále na vědomí, že LMC je oprávněn v rámci služeb poskytovaných Klientům získávat osobní údaje Uchazečů, Doporučovatelů a dalších fyzických osob, ať už na základě zvláštního souhlasu těchto osob, anebo i v případech, kdy tak umožňují právní předpisy bez jejich souhlasu; za případné plnění zvláštních povinností vyplývající z právní úpravy ochrany osobních údajů vůči takovým osobám odpovídá LMC.
  8. Klient souhlasí s tím, že Uchazeč bude ze strany LMC vyzván k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném v Příloze č. 1 těchto VOP.
 16. Korespondenční údaje

  1. Korespondenční údaje LMC jsou následující:

   LMC s.r.o.
   Jankovcova 1569/2c
   170 00 Praha 7

   E-mailová adresa pro elektronickou komunikaci: info@jobote.com
 17. Závěrečná ustanovení

  1. VOP v tomto znění jsou platné a účinné od [13. 10. 2016] a pozbývají účinnosti nabytím účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek s pozdějším datem vydání. LMC je oprávněn znění těchto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich pozdější změny. LMC musí Klienta upozornit na datum účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však čtrnáct (14) dnů, tyto nové všeobecné obchodní podmínky Klientovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím Elektronických systémů, které Klient užívá). Nesouhlasí-li Klient s novými všeobecnými obchodními podmínkami, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením nesouhlasu (přede dnem účinnosti nových všeobecných obchodních podmínek), přičemž Smlouva bude ukončena po uplynutí jednoměsíční výpovědní doby, která počíná běžet doručením nesouhlasu LMC. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé před účinností nových všeobecných obchodních podmínek.

PŘÍLOHA Č. 1

VZOR SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ UDĚLENÝ UCHAZEČEM

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů včetně přiloženého životopisu těmito subjekty a pro následující použití

Subjekt Účel Délka udělení souhlasu
LMC s.r.o. Zpracovatel osobních údajů Doba neurčitá
Klient Správce osobních údajů pro účely výběrového řízení a evidence kandidáta 1 rok

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů včetně přiloženého životopisu dle podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dále níže dohodnutých. Souhlas je udělen společnosti [KLIENT] [IČ] se sídlem [SÍDLO KLIENTA], jakožto správci pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a dále pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u této společnosti. Souhlas uděluji na dobu 1 roku ode dne odeslání osobních údajů. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a že jej mohu kdykoli odvolat.

Konkrétně se jedná o zpracování osobních údajů – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, občanství, pohlaví, získané tituly, kontaktní údaje včetně trvalého bydliště, získané vzdělání, současný stav na trhu práce a získané dosavadní praxe, znalostí a dovedností, představ a požadavků hledané práce a dalších souvisejících nepovinných položek. Z citlivých osobních údajů jsou zpracovávány údaje o zdravotním stavu s ohledem na příslušné pracovněprávní předpisy (tj. zdravotní omezení a zvláštní požadavky na pracoviště).

Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně prostřednictvím informačního systému spojeného s webovými stránkami Jobote.cz a Jobote.com

Jsem srozuměn s tím, že zpracování osobních údajů bude provádět společnost LMC s.r.o., IČ: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00, prostřednictvím svých elektronických systémů.

Dále beru na vědomí, že jsem byl poučen o:
 • svém právu na informaci o tom, jaké osobní údaje, k jakému účelu a jakým způsobem jsou o mně zpracovávány;
 • svém právu na opravu nepřesných údajů;
 • pokud zjistím nebo se domnívám, že se správce nebo zpracovatel dopustil porušení povinností uložených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, mám právo při splnění zákonných podmínek (a) požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav; (b) žádat, aby byla provedena oprava osobních údajů, aby byly přesné; (c) žádat, aby byly osobní údaje zablokovány a/nebo zlikvidovány, neodporuje-li to jiným právním předpisům; (d) žádat přiměřené zadostiučinění v souladu s platnými předpisy; (e) požadovat po správci náhradu vzniklé škody.
 • svém právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů;

Současně uděluji souhlas společnosti LMC s.r.o. jakožto správci, na dobu neurčitou, se zpracováním mých osobních údajů, které jsem poskytl při odpovědi na tento inzerát. Beru na vědomí, že mám stejná práva na informace či požadovat vysvětlení či opravu ve vztahu k tomuto zpracování osobních údajů jako jsou uvedená výše. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat na https://www.lmc.eu/kontakty. Společnost LMC s.r.o. hodlá takto získané údaje využívat především k zasílání sdělení spojených se svou stěžejní činností, jíž je zprostředkování získání lepšího pracovního uplatnění, potažmo vzdělání, které k němu může vést. Společnost LMC s.r.o. může tyto osobní údaje využívat také k zasílání marketingových sdělení (včetně služeb či zboží 3. stran), provádění statistických analýz a výzkumů anebo k přizpůsobování obsahu svých služeb (i s využitím technologie cookies); avšak nebudou tyto údaje předávat nikomu dalšímu, nestanoví-li tak zvláštní zákony. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení v rámci elektronických systémů společnosti LMC s.r.o. naleznete na https://www.lmc.eu/obchodni-podminky/nektere-podminky-uzivani.

Jobote používá soubory cookie k analýze návštěvnosti a ke zkvalitnění služeb. Používáním Jobote s tím souhlasíte. Více informací...